พฤศจิกายน 23, 2022

การประชุมหารือและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก เพื่อสร้างความร่วมมือดําเนินงานวิจัยระดับนานาชาติ และทิศทางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤศจิกายน 23, 2022

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3

ตุลาคม 7, 2022

ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะว […]
กันยายน 13, 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กรกฎาคม 20, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

  รองศาสตราจารย์ ดร.ส […]
มิถุนายน 8, 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองน […]