โครงสร้างผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีและที่ปรึกษาคณบดี

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

ที่ปรึกษาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง

รองคณบดี


ฝ่ายบริหารและวางแผน

รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล


ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.นที ศรีสวัสดิ์

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ณฐภัทร พันธุ์คง

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.มนฑล นาวงษ์

ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ประเสริฐ หาชานนท์

ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.พฤศยน นินทนาวงศา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง

ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา

ผศ.สุคม ลิปิเลิศ

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.วินัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์มาโนช ประชา

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุและโลหการ

ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.พันธ์ุพงษ์ คงพันธ์ุ

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร

รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งทอ

ผศ.อารียา ตงสาลี

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.จ่าอากาศโท ดร.ฉัตรชัย
ศุภพิทักษ์สกุล

หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่าย
บริหารและวางแผน

ผศ.ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ


หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ

นางสาวเมธ์รัฐญา
เจตน์คุณาวัฒน์

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนานักศึกษา

นางสาวนุชจรินทร์
ฟักแฟง

หัวหน้าฝ่าย
วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้า
สำนักงานคณบดี

นางสาวเมทิกา
หมั่นทองสุขพร