วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ชั้นนำในภูมิภาค

ปรัชญา (Philosophy)

“วิศวกรรมสร้างนวัตกรรม สร้างคน สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

ปณิธาน (Determination)

“องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สอนรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

อัตลักษณ์ (Identity)

“วิศวกรนักคิด นักปฏิบัติ มืออาชีพ”

คติพจน์ (Motto)

“Engineering the Future”

ค่านิยมองค์กร (Core values)

– R (Right)  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
– M (Mastery) รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ
– U (Universal Standard) มีความเป็นสากล
– T (Technology) ต่อยอดเทคโนโลยี
– T (Trust & Team) เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

– มุ่งเน้นตรงเวลา
– จิตอาสาคือชีวิต
– รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
– ก้าวทันโลกทัศน์
– ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
2. ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. มีศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน