การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


Integrity and Transparency Assessment: ITA เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

รหัส

ชื่อไฟล์

ลิงก์

ผู้รับผิดชอบ

O1

โครงสร้าง

งานประชาสัมพันธ์

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

งานประชาสัมพันธ์

O3


อำนาจหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์

O4


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

งานงบประมาณและแผน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานคณบดี

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

งานประชาสัมพันธ์ / งานทะเบียนและวัดผล

O9

Social Network

งานประชาสัมพันธ์

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายบริหารและวางแผน / งานประชาสัมพันธ์

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

งานงบประมาณและแผน

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

งานงบประมาณและแผน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งานประชาสัมพันธ์/งานงบประมาณและแผน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สำนักงานคณบดี

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ฝ่ายวิชาการ/งานพัฒนาหลักสูตร

O18

E–Service (Line)

งานทะเบียนและวัดผล

งานทะเบียนและวัดผล

E–Service (สหกิจศึกษา)

งานสหกิจศึกษา

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

งานพัสดุ

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งานพัสดุ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมคืนครุภัณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน

ฝ่ายบริหารและวางแผน/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณบดี

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณบดี

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณบดี

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สำนักงานคณบดี

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณบดี

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกหน่วยงาน

สำนักงานคณบดี

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงานคณบดี