หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (รับรอง กว.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์