หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)

สาขาวิชา

เริ่มใช้ปี 2558-2562

หลักสูตรปรับปรุง

เริ่มใช้ปี 2561-2562

หลักสูตรใหม่

เริ่มใช้ปี 2562

หลักสูตรปรับปรุง

เริ่มใช้ปี 2563

หลักสูตรปรับปรุง

1. วิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
3. วิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
4. วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
5. วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
6. วิศวกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2558 - ควบรวมหลักสูตรปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
7. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย พ.ศ. 2558 -
8. วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ - - พ.ศ. 2562 -
9. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
11. วิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
12 วิศวกรรมวัสดุ พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
13. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2558 - - ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่
14. วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม - - - พ.ศ. 2563
15. วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
16. วิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2558 - - พ.ศ. 2563
17. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
18. วิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
 
 

หลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง

สาขาที่เรียน

สาขาที่รับรอง

รับรองตั้งแต่

ปี 2558-2562

รับรองตั้งแต่

ปี 2563-2567

1. วิศวกรรมโยธา โยธา

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

3. วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

4. วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

5. วิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

6. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

7. วิศวกรรมเคมี เคมี

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563

8. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องกล

พ.ศ.2558

-

9. วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม เครื่องกล

-

พ.ศ.2563

10. วิศวกรรมอาหาร เครื่องกล

พ.ศ.2558

พ.ศ.2563