ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


April 29, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
April 26, 2022

ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นอากาศสำหรับกระบวนการทำแห้งแบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นอากาศสำหรับกระบวนการทำแห้งแบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
April 25, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
April 20, 2022

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๗๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๗๕ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)