ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


July 9, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมจำลองระบบโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf รายละเอียด 1,788,600 รอบที่ 2 ใบราคากลาง 1,788,600 รอบที่ 2 11. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 1788600 รอบ 2
July 9, 2020

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561

  หัวข้อ pdf ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด ปี61 รายการครุภัณฑ์ประจำปี61
July 3, 2020

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบดอนุภาคด้วยลูกบดสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

  หัวข้อ pdf เครื่องบดอนุภาคด้วยลูกบดสำหรับโรงงานนำร่อง ใบราคากลาง เครื่องบดอนุภาค 4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 1,000,000 วัสดุ
June 11, 2020

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,500,000.00 บาท

  หัวข้อ pdf ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 ใบราคากลาง 4,500,000 อุตสาหการ 4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 4,500,000 อุตสาหการ