[rev_slider Home]

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


November 18, 2022

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot ๖ axis พร้อมหยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
November 14, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
November 9, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
November 9, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-comptiance แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)