December 27, 2022

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
December 26, 2022

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
December 16, 2022

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
December 1, 2022

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าฟิล์ม จำนวน ๑ เครื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)