3. จ้างเหมาต่างๆ

จ้างเหมาต่างๆ

NameSizeHits
1. บันทึกข้อความจ้างเหมา59.0 KiB288
3. แบบฟอร์มราคากลาง34.0 KiB255
4. แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง13.5 KiB256