February 10, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf 4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 1168400 คม SPEC ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี ราคากลางชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี
February 8, 2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
December 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบของไหลสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชลประทาน จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
December 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    หัวข้อ pdf Download File