ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

หัวข้อ pdf
4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 1168400 คม
SPEC ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี
ราคากลางชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี