สำหรับนักศึกษา

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB370
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB269
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB121
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB350
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB351
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB318
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB479
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB96
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB130
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB192
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB427
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB722
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB94
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก ว กบช.82.4 KiB126
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB181
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB190
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB167
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB192
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB98
ชื่อไฟล์ ลิงก์
แบบฟอร์ม IDP , รายงานการอบรม ดาวน์โหลด(คลิก)

สัญลักษณ์และสื่อต่าง ๆ