สำหรับนักศึกษา

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB136
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB125
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB41
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB147
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB90
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB141
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB213
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB31
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB25
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB54
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB148
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB123
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB38
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก ว กบช.82.4 KiB50
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB42
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB92
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB83
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB53
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB33