คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ดังนี้

 สมัครเข้าเรียนคลิก >>>>

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

(วิทย์ฯ-คณิต)

ปวช.

(ช่างอุตสาหกรรม)

ปวส.

(ช่างอุตสาหกรรม)

ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (3 ปี) ภาคพิเศษ (3 ปีครึ่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรม       ในเวลา นอกเวลา
 1.      โยธา ✓ *
 2.      สิ่งแวดล้อม ✓ *
 3.      ไฟฟ้า ✓ *
 4.      เครื่องกล ✓ *
 5.      อุตสาหการ

– ระบบการผลิตอัตโนมัติ

– อุตสาหการและโลจิสติกส์

 

✓ *

✓ *

 

 

 

 

 6.      นวัตกรรมสิ่งทอ ✓*
 7.      อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ✓*
 8.      คอมพิวเตอร์ ✓*
 9.      เคมี ✓*
 10.    วัสดุ

– พอลิเมอร์

– อุตสาหกรรมพลาสติก

 

✓*

 

 

 

 

 11.    เกษตรอุตสาหกรรม
 12.    ชลประทานและการจัดการน้ำ
 13.    อาหาร
 14.    อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
 15.    ระบบราง (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (2 ปีครึ่ง)

หมายเหตุ  *รับนักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกัน 1 ปีการศึกษา และทำการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 ตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน


 

ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000 บาท
ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ 24,000 บาท ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 26,000 บาท
(ในเวลา/นอกเวลา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,000 บาท ระบบราง (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 13,000  บาท

การจัดการเรียนการสอน


ภาคปกติ

ภาคพิเศษในเวลา

จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ

จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ

ภาคพิเศษนอกเวลา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์                 เวลา 17.00 – 21.00 น.

และเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์                เวลา 08.00 – 21.00 น.

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง  การบริหารงานก่อสร้าง
และช่างเขียนแบบโยธา หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างติดตั้งไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าควบคุม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์(พื้นฐาน ปวช.ช่างไฟฟ้า)  หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบราง ช่างเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) ปวส.กลุ่มประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบราง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ระบบการผลิตอัตโนมัติ
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการและโลจิสติกส์
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อ
และประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างแม่พิมพ์
หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า  ช่างโทรคมนาคม ช่างคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า) ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ช่างอุตสาหกรรมอากาศยาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช. ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศหรือสาขางานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 – สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์

  

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 – สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-อุตสาหกรรมพลาสติก ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปิโตรเคมี เทคโนโลยีการยาง หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง

– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

– สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า