>>เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา<<

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์ฯ-คณิต) ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)
ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (3 ปี) ภาคพิเศษ (3 ปีครึ่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรม       ในเวลา นอกเวลา
8.      คอมพิวเตอร์ ✓ *  - -
หมายเหตุ  *รับนักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกัน 1 ปีการศึกษา และทำการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 ตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556  
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช. ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศหรือสาขางานที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน

หลักสูตรภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ (เทอม 1 และเทอม 2) 16,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2)
หลักสูตรเทียบโอน (ประมาณ 3 ปี) 96,000 บาท
หลักสูตรปกติ(4 ปี) 128,000 บาท

การจัดการเรียนการสอน


ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ