>>เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา<<

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ
ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์ฯ-คณิต) ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)
ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (4 ปี) ภาคปกติ (3 ปี) ภาคพิเศษ (3 ปีครึ่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรม       ในเวลา นอกเวลา
7.      อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ✓ *  -
14.    อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ✓ *  - -
หมายเหตุ  *รับนักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกัน 1 ปีการศึกษา และทำการเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 ตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556  
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ (ปวช.อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า) ช่างไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ช่างอุตสาหกรรมอากาศยาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน


ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000 บาท
ภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 26,000 บาท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ 24,000 บาท
ระบบราง (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 13,000 บาท (ในเวลา/นอกเวลา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,000  บาท

การจัดการเรียนการสอน


ภาคปกติ ภาคพิเศษในเวลา จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ
ภาคพิเศษนอกเวลา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์                 เวลา 17.00 – 21.00 น. และเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์                เวลา 08.00 – 21.00 น.