ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 17, 2024

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

มิถุนายน 17, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการประกวด ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Technology Fair 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 14, 2024

ข่าวดี!!! สำหรับเด็กจบใหม่ ที่สนใจด้านIT Solutions พีพีเปิดรับสมัครชาวก๊วน หลายอัตรา!!!

มิถุนายน 12, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

มิถุนายน 12, 2024

เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ UPCYCLING DESIGN CONTEST บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

มิถุนายน 11, 2024

ขยายเวลา!! หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า สำหรับงานรถไฟฟ้าชานเมือง และความเร็วสูง (รุ่นที่ 2) รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 10, 2024

รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.Akira Kurosaka President of Kyoto Sangyo University ในการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

มิถุนายน 10, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

พฤษภาคม 29, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

พฤษภาคม 29, 2024

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี เข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุ “Road to Net Zero: Low Carbon Material มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยวัสดุคาร์บอนต่ำ” ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุ & การออกแบบที่ TCDC Bangkok

พฤษภาคม 28, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ฉัตรชัย วีรนิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 

พฤษภาคม 27, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

พฤษภาคม 27, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล และ ผศ.ดร.ภัสสริญญา พุ่มพวง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พฤษภาคม 27, 2024

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ เป็นตัวแทนนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและเจรจาจับคู่นักวิจัยในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Smart Value Creation 2024

พฤษภาคม 27, 2024

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าการอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การบินของประเทศไทย Basic Sheet Metal Repair Training

พฤษภาคม 24, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลในงานINTARG 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท BioUp Co.,ltd

พฤษภาคม 24, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานINTARG 2024

พฤษภาคม 23, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ที่ได้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้

พฤษภาคม 21, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย

พฤษภาคม 20, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University

พฤษภาคม 20, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลในงาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024)

พฤษภาคม 17, 2024

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทีมงานหน่วยวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก วิทยาลัยพานิชยการธนบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตร

พฤษภาคม 16, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University

พฤษภาคม 15, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University

พฤษภาคม 13, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

พฤษภาคม 3, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2568

พฤษภาคม 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

พฤษภาคม 1, 2024

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหารสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ ชุด

พฤษภาคม 1, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ ในโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3

เมษายน 30, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท Nissin Electric (Thailand) Co.,Ltd และคณะ ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานวิจัยร่วม Nanobubbles