ข่าวประชาสัมพันธ์

เมษายน 19, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์และจำลองพลศาสตร์ของไหลสำหรับพลังงานสะอาดเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ จำนวน ๑ ชุด

เมษายน 19, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจำลองเพื่อการวิเคราะห์คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

เมษายน 19, 2024

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง”

เมษายน 19, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 5G Communication (ระยะสั้น 3 เดือน) ณ Nanjing Vocational College of Information Technology

เมษายน 16, 2024

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปฝึกงานต่างประเทศที่ National Institute of Technology เมืองคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน

เมษายน 11, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับงานทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

เมษายน 11, 2024

ร่างประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์และจำลองพลศาสตร์ของไหลสำหรับพลังงานสะอาดเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ จำนวน ๑ ชุด

เมษายน 5, 2024

ร่างประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับงานทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมษายน 4, 2024

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและเปิดการประชุมเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชุม คำพุฒ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด ภายใต้โครงการ Talent Mobility

เมษายน 4, 2024

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ต้อนรับ คุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด เจ้าของแบรนด์พาซาย่า (Pasaya) และทีม R&D เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ และได้ให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา การรับนักศึกษาเข้าทำงาน

เมษายน 3, 2024

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

เมษายน 2, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานและต้อนรับ นักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Expass 2024 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567

เมษายน 2, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 28, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ ราษฎร์ดุษดี ได้รับอนุมัติทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

มีนาคม 28, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิณิตา ขำอินทร์ ได้รับอนุมัติทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.)

มีนาคม 21, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมหารือเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาระบบขนส่งทางราง

มีนาคม 19, 2024

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการวิจัย สีผงจากพืชพื้นถิ่น และวัตถุธาตุเพื่อใช้ในงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ในพิธีเปิดนิทรรศการ “ช่างศิลป์ถิ่นไทยครั้งที่ 2 สืบสานไว้ให้ยั่งยืน”

มีนาคม 19, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 2

มีนาคม 15, 2024

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

มีนาคม 15, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร ประชุมหารือ เข้าพบคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) 

มีนาคม 15, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าทอใยแก้ว และผ้าทอคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในงานสิ่งทอเทคนิค & คอมโพสิท ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

มีนาคม 15, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ที่บริษัท แมคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 15, 2024

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอพ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 14, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์จาก National Institute of Technology, Kagawa College (NITCK), Japan เพื่อเยี่ยมชม และเข้าพบปรึกษาหารือ

มีนาคม 14, 2024

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 14, 2024

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มีนาคม 14, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

มีนาคม 13, 2024

RMUT TALK สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรพษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน

มีนาคม 12, 2024

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ Meijo University เข้าเยี่ยมชมอาคาร ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

มีนาคม 9, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ The 33rd TIChE Conference ประจำปี 2567 (TIChE2024) ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัวหน้าภาควิชาฯ