แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับข้อเสนอเข้าทำงาน ณ Zollner company สาธารณรัฐประชาชนจีน

กระบวนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ
กรกฎาคม 3, 2024
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย ศ.ดร.สมพร ธุรี และ รศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เกี่ยวกับ “สีผงธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นสำหรับงานจิตรกรรมสร้างสรรค์” เข้าร่วมจัดนิทรรศการศิลปะซีรีส์ที่ 5 ในชื่อ “Martro A-14 : Mission To Mars”
กรกฎาคม 3, 2024