คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน บินลัดฟ้าไปฝึกสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec, Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies สาธารณรัฐเช็ก
กรกฎาคม 4, 2024
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง (MAINTENANCE OF POWER STATIONS AND POWER DISTRIBUTION SYSTEMS FOR COMMUTER AND HIGH SPEED TRAINS) รุ่นที่2
กรกฎาคม 5, 2024