คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ Professor Takeshi YAO อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พลังงาน Kyoto University

ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค
กรกฎาคม 8, 2024
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ “มุกดาหาร…จังหวัดสะอาด” เรื่อง “กระบวนการย้อมสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ้านคำนางโอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และการเพิ่มมูลค่าเปลือกไม้ แก่นไม้ ใบไม้ เพื่อผลิตเป็นสีผงธรรมชาติ สำหรับงานจิตรกรรมสร้างสรรค์”
กรกฎาคม 9, 2024