มีนาคม 19, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 2

วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ห […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

ดร.ภรวลัญช์ นันท์ธนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Green Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภรวล […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร RSC Advances 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ส […]
กุมภาพันธ์ 9, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ ศราวุธ จิตต์พินิจ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Industrial and Engineering Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศราว […]
กุมภาพันธ์ 5, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ ผศ.สมรรถชัย จันทรัตน์ ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณ […]