ธันวาคม 1, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในด้านต่าง ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
ธันวาคม 1, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความกับ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤศจิกายน 22, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ ที่ได้รับอนุมัติทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) โครงการ “การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนแถบชายทะเลด้วยการเพิ่มมูลค่าขยะเศษแก้วเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
พฤศจิกายน 3, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิชยพัชยา ศรีคร้าม ที่ได้รับการนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Conference (TENCON2023) วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิช […]
พฤศจิกายน 3, 2023

นวัตกรรมเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร

สุดยอดนวัตกรรมจาก ภาควิชาว […]
ตุลาคม 29, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล BRONZE Award จากงาน Macao Innovation & Innovation Association

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ป […]