มกราคม 11, 2024

โครงการอบรม AI (Artificial Intelligent) for Textile Applications โดยมีท่านวิทยากร Prof. Dr. Mark Ou, Dean of College of Computer Science, NPTU มาให้ความรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

โครงการอบรม AI (Artificial […]
กันยายน 1, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษ […]
กุมภาพันธ์ 16, 2023

โครงการอบรม ICT Workshop 2022 Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 25, 2023

เชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมฟังบรรยายและทำกิจกรรม หัวข้อ “English for Academic Purpose” โดย Assoc. Prof. Dr. Fatma Yalcinkaya จาก Technical University of Liberec

เชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ […]
มกราคม 23, 2023

“บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” กับวิทยากรรับเชิญระดับจักรวาล สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” ก […]