เมษายน 19, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 5G Communication (ระยะสั้น 3 เดือน) ณ Nanjing Vocational College of Information Technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 2, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานและต้อนรับ นักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Expass 2024 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567

วันที่2 เมษายน 2567รองศาสต […]
มีนาคม 9, 2024

“การอบรมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” โดย คุณฌาร์ม โอสถานนท์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกาย และการเคลื่อนไหวที่สมาร์ทและสง่างาม การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและหยุดการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น บนโลก Social Media

ENVI, RMUTT​ “การพัฒนาบุคล […]
มีนาคม 6, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดอบรมหัวข้อ TextileTech Nexus: Advancing Textile Innovations โดย doc.Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc. Technical University of Liberec, Czech Republic

บรรยากาศการบรรยายหัวข้อ Te […]
มกราคม 11, 2024

โครงการอบรม AI (Artificial Intelligent) for Textile Applications โดยมีท่านวิทยากร Prof. Dr. Mark Ou, Dean of College of Computer Science, NPTU มาให้ความรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

โครงการอบรม AI (Artificial […]
กันยายน 1, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษ […]