ประกวดราคา

กุมภาพันธ์ 16, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบตามมาตรฐาน CAAT จำนวน ๕๙ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 23, 2024

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอพ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
มกราคม 19, 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุฝึกในงานซ่อมบำรุงระบบเบรกและขอ พ่วงรถไฟ จำนวน ๑๑๖ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธันวาคม 8, 2023

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 30, 2023

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๑ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 17, 2023

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)