ประกวดราคา

พฤษภาคม 31, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ชุด

    หัวข้อ pdf ต […]
ตุลาคม 17, 2017

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบสัญญาณดิจิทัล 4G/MIMO

ตุลาคม 17, 2017

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 29, 2017

ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

สิงหาคม 18, 2017

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา(TOR)

เมษายน 27, 2017

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ประจำปี 2560