ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดอบรมหัวข้อ TextileTech Nexus: Advancing Textile Innovations โดย doc.Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc. Technical University of Liberec, Czech Republic

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติวัสดุและฮาร์ดแวร์สำหรับอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT จำนวน 44 รายการ
มีนาคม 6, 2024
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดโครงการบริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางกระบวนการสิ่งทอในการตกแต่งกันเชื้อราให้กับเส้นผักตบชวา” ในเขตพื้นที่ ตำบลบึงสนั่น 
มีนาคม 6, 2024