คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
พฤษภาคม 29, 2024
รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.Akira Kurosaka President of Kyoto Sangyo University ในการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
มิถุนายน 10, 2024