มกราคม 19, 2024

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิกา […]
มกราคม 18, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโครงงานระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว สำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ได้รับทุนสนับสนุนจาก EPICS in IEEE มูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
มกราคม 18, 2024

ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และตัวแทนคณะอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ Tampere University of Applied Sciences.

วันที่ 18 มกราคม 2567 ตัวแ […]
มกราคม 18, 2024

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 18, 2024

“หลักสูตรคนละครึ่ง” สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่มีห่วงโซ่อุปทานในพื้น EEC ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ “หลั […]
มกราคม 18, 2024

คณะอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล TOP Premium Product ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะอ […]