ฝ่ายบริหารและวางแผน

ธันวาคม 20, 2023

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรม […]
ธันวาคม 8, 2023

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 30, 2023

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๑ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 17, 2023

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๗๓ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 14, 2023

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารของอากาศยานตามมาตรฐาน CAAT/EASA จำนวน ๓๑ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)