กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย​​ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น​ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม​ Tier​ 1​ Top​ 10% Scopus
ธันวาคม 19, 2023
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (RMUTT Innovative Startup Park)  และโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี (MARA-Pathum Thani) กับสภาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
ธันวาคม 21, 2023