รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (RMUTT Innovative Startup Park)  และโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี (MARA-Pathum Thani) กับสภาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 20, 2023
รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่าทุน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา
ธันวาคม 21, 2023