รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่าทุน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (RMUTT Innovative Startup Park)  และโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี (MARA-Pathum Thani) กับสภาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
ธันวาคม 21, 2023
รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
ธันวาคม 21, 2023