ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พฤศจิกายน 3, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Miroslav Brzezina ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤศจิกายน 3, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Hideaki Ohgaki ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]