คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Miroslav Brzezina ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Hideaki Ohgaki ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 3, 2023
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พฤศจิกายน 3, 2023