คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Hideaki Ohgaki ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565

นวัตกรรมเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร
พฤศจิกายน 3, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Miroslav Brzezina ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 3, 2023