ต้นแบบ “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” ฝีมือ กลุ่มนศ.วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
พฤศจิกายน 2, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Hideaki Ohgaki ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 3, 2023