ต้นแบบ “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” ฝีมือ กลุ่มนศ.วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ISMED ได้จัดอบรมโครงการบริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้สารเปลี่ยนสีบนผลิตภัณฑ์”
พฤศจิกายน 1, 2023
นวัตกรรมเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร
พฤศจิกายน 3, 2023