คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหารสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ ชุด
พฤษภาคม 1, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมหารือการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2568
พฤษภาคม 3, 2024