โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Miroslav Brzezina ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 3, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พันธัญกิจ และนายธนากร สุวรรณอาภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤศจิกายน 3, 2023