รางวัลและเกียรติยศ

กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Scientific Reports

กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND MATERIALS

กรกฎาคม 5, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)

กรกฎาคม 4, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน บินลัดฟ้าไปฝึกสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec, Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies สาธารณรัฐเช็ก

กรกฎาคม 3, 2024

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับข้อเสนอเข้าทำงาน ณ Zollner company สาธารณรัฐประชาชนจีน

มิถุนายน 17, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการประกวด ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Technology Fair 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 12, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

มิถุนายน 10, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

พฤษภาคม 29, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”