การประชุม

กุมภาพันธ์ 16, 2023

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 17, 2023

พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิก […]
ธันวาคม 10, 2022

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2022)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
ธันวาคม 7, 2022

การประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ค […]
พฤศจิกายน 23, 2022

การประชุมหารือและร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก เพื่อสร้างความร่วมมือดําเนินงานวิจัยระดับนานาชาติ และทิศทางการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
พฤศจิกายน 23, 2022

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3