ข่าวแจ้งประกาศ

กุมภาพันธ์ 10, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf 4. ตัวอย […]
กุมภาพันธ์ 8, 2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
ธันวาคม 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบของไหลสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชลประทาน จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
ธันวาคม 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf Download […]
กรกฎาคม 9, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมจำลองระบบโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf รายละเอียด 1,78 […]
กรกฎาคม 9, 2020

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561

หัวข้อ pdf ประกาศประมูลราค […]