ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมแผนก Application, R&D, QA, และ Production ที่บริษัท Archroma Thailand Co.,Ltd. Bangpoo site
กุมภาพันธ์ 22, 2024
โครงการเยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบ และศูนย์ปฏิบัติการของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Plastics Engineering and Innovation
กุมภาพันธ์ 23, 2024