คุณประสาน ไชยแสนฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพลังงานและวัสดุ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Case Studies in Construction Materials

TechTrend I EP.17 I ข้อดี – ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า และ การกำจัดแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า
กุมภาพันธ์ 13, 2024
รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร RSC Advances 
กุมภาพันธ์ 13, 2024