TechTrend I EP.17 I ข้อดี – ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า และ การกำจัดแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า

TechTrend I EP.16 I การจัดการเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุ
กุมภาพันธ์ 13, 2024
คุณประสาน ไชยแสนฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพลังงานและวัสดุ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Case Studies in Construction Materials
กุมภาพันธ์ 13, 2024