คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอต้อนรับบุคคลากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ด้านคหกรรม และ Product Design

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอต้อนรับบุคคลากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ด้านคหกรรม และ Product Design

ภาพกิจกรรม

Comments are closed.