ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครกลุ่มทดสอบเสื้อตัวอย่างต้นแบบ สำหรับงานวิจัยโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroyuki Hamada, Dr. Yoshihisa Sumita
ธันวาคม 13, 2023
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Dr. Tao Young นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Technical University of Munich ประเทศ Germany ผู้เชี่ยวชาญด้าน Textile Acoustics มาบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
ธันวาคม 13, 2023