ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Dr. Tao Young นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Technical University of Munich ประเทศ Germany ผู้เชี่ยวชาญด้าน Textile Acoustics มาบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครกลุ่มทดสอบเสื้อตัวอย่างต้นแบบ สำหรับงานวิจัยโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม
ธันวาคม 13, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ Prof.Dr.Hiroyuki Hamada ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Composite: Theoretical and Application
ธันวาคม 14, 2023