พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน รุ่นที่ 2

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน รุ่นที่ 2

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน รุ่นที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม

Comments are closed.