ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการราชมงคลพัฒนาธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวัดปัญญานันทาราม ณ วัดปัญญานันทาราม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการราชมงคลพัฒนาธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวัดปัญญานันทาราม ณ วัดปัญญานันทาราม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการราชมงคลพัฒนาธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวัดปัญญานันทาราม โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เพื่อนำความรู้จากการเรียนการสอนมาทำประโยชน์ให้กับวัด โดยการสร้าง QR Code และสามารถเข้าถึงความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ชาวพุทธควรรู้ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดปัญญานันทาราม ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.