ETE Project day show case 15 มีนาคม 2562

📌📣📣ETE Project day show case

15 มีนาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ ภาควิชาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

Credit : http://ete.en.rmutt.ac.th/home/news/eteprojectdayshowcase

ภาพกิจกรรม

Comments are closed.