ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation Professional and Motion ” วันที่ 21-23 เมษายน 2565